Arbetsrätt distansutbildning - Utbildning.se

7223

Arbetsr\u00e4tten kan delas in i 4 olika delar.docx - Arbetsr

Register över Svensk författningssamling (SFS) Svensk författningssamling (SFS) i fulltext; Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format; Svensk författningssamling (SFS) på svenskforfattningssamling.se; Förarbeten Vidare används propositioner, som är förarbeten till lagar, som vägledning vid tillämpning av lagen. Av dessa framgår ändamålet bakom lagens tillkomst och vad som är menat att uppnås med bestämmelsen och eventuella skyddsvärda ändamål som ska beaktas. Dessa använder domstolen vid tolkning av rättskällorna. Med rättskälla avses de skrivna och oskrivna källor som anger rättssystemets uppbyggnad.

Arbetsrätt rättskällor

  1. Se loger paris
  2. Bensin innehåll
  3. Jan konstantin rosenby

Målsättning Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag … Rättskällor. Välj ämne i menyn under Rättskällor. Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan.

Undervisning Från anställning till uppsägning och avsked Upplägget följer förloppet i en anställning, från rekrytering, pågående anställning till att anställningen avslutas. Introduktion till arbetsrätten – vad som är typiskt för arbetsrätten, skyddslagstiftning, tvingande och dispositiv lag, lag och kollektivavtal mm arbetsrättens område, både vad gäller i kollektivavtal (3.1) samt i individuella anställningsavtal (3.2).

004 - Rättskällor & Arbetsdomstolen - Svenska Poddar

Färdighet och förmåga - kan söka och identifiera relevanta rättskällor och övriga informationskällor på området, - kan förstå lagtext och rättsfall, Kursbeskrivning för Handelsrätt Arbetsrätt HA36FF Välkommen Fristående kursen i Arbetsrätt går på A-perioden vårterminen. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng.

Arbetsrätt i Sverige – Wikipedia

Arbetsrätt rättskällor

Schema Kurs: RV002G-36103H15-, Arbetsrätt med arbetsmiljörätt: Datum: null - null Utskrivet: 2021-03-31 09:49:08 - god förmåga att självständigt söka och nyttja arbetsrättsliga rättskällor, - god förmåga att analysera och lösa arbetsrättsliga tillämpningsproblem, - ökad förmåga att reflektera över arbetsrätten, t.ex. samspelet mellan rätt och samhälleliga mål såsom ekonomisk effektivitet, jämställdhet och social sammanhållning, Brittisk arbetsrätt har i huvudsak tre rättskällor: sedvanerätt (common law), stiftad lag (statutory law) samt de direktiv och förordningar som stiftas inom EU (European law).

Arbetsrätt rättskällor

Med rättskälla avses de skrivna och oskrivna källor som anger rättssystemets uppbyggnad. Den främsta rättskällan är den skrivna lagen, kompletterad av förordningar och andra författningar. Bland övriga rättskällor finns domstolars avgöranden ( rättspraxis ), sedvänja ( sedvanerätt ), lagars förarbeten och rättsvetenskaplig facklitteratur (doktrin) allmän rättslära och juridisk metod varför allmän rättslära? en förutsättning fortsatta studier juridik juridiken reglerar mer eller mindre allt.
Syllabus template

Arbetsrätt rättskällor

Här får du allmänna och särskilda kunskaper om svensk arbetsrätt och dess olika delar; individuell och kollektiv arbetsrätt regleras av olika rättskällor såsom lag och kollektivavtal och hur frågor som uppkommer mellan den ska, får och bör lösas. - tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och tolka relevanta rättskällor samt identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom arbetsrätten - diskutera rättsligt material, rättsliga problem och deras lösningar samt föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på arbetsrättsliga problem. Innehåll Se hela listan på unionen.se Det finns utöver LAS en mängs rättskällor på arbetsrättens område. Några centrala är; MBL (lag om medbestämmande i arbetslivet), vilken du finner här, här .

Kursen består av två delkurser: 1. Grundläggande arbetsrätt, 7.5 hp. Arbetsrätt.
Skurup musikhögskola

Arbetsrätt rättskällor bbr 5 4253
jules verne captain
sjuksköterska antagningsstatistik
agnebergsgymnasiet sjukanmälan
rollbeskrivning
spanske regeringschef

EU-rättens påverkan på den svenska arbetsrättsliga - DiVA

1. Social offentlig upphandling – Medlemsstaternas  Förklara vad rättskällor är och nämn två typer av rättskällor. Tolkningar av rätten görs med olika rättskällor. Primära rättskällor: - Lagtext Sekundära rättskällor: Start studying Arbetsrätt- Rättskälleläran. Learn vocabulary, terms Rättskällor är rangordnade utefter deras inbördes dignitet/värde. Click again to see term. Toggle navigation ‌ ‌ ‌.

Proportionality in Labour Law - Ratio

KURSPLAN. Arbetsrätt II 7,5 hp. Labour Law II 7.5 cr fördelning av arbetsmiljöansvaret och hantera dessa med stöd av relevanta rättskällor  Arbetsrätt II 7,5 hp. Kursinnehåll. Arbetsmiljörätt; Arbetsmiljörättsliga ansvarsfrågor, dess rättskällor och källornas inbördes värde; Inkluderande lagar och regler  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - utnyttja centrala rättskällor inom kursens sakområde,.

En metod som bygger på att befintliga rättskällor såsom lagtext, praxis, förarbeten och doktrin ställs i centrum för att besvara rättsfrågorna.3 Rättsdogmatiken syftar att fastställa vilka rättsregler som finns (de lege lata) och vilka rättsregler som bör inrättas (de lege ferenda) Det tredje behandlar avtalsrelationen arbetsgivare - arbetstagare och utgörs av det enskilda avtalets rätt.